Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Danh bạ điện thoại, thư điện tử CB, CC, NLĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CQ

DI ĐỘNG

EMAIL

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1.

Trình Minh Đức

Chánh Văn phòng

3601.567

0914.118.889

ductm2@quangnam.gov.vn

ductky@gmail.com

2.

Nguyễn Ngọc Thái

Phó Chánh Văn phòng

3507.788

0975.257.839

thainn@quangnam.gov.vn

ngocthaicpfc@gmail.com

3.

Nguyễn Văn Diệu

Phó Chánh Văn phòng

3702.455

0905.062.272

dieunv1@quangnam.gov.vn

dieuchulaioez@gmail.com

4.

Lê Nho Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3506.777

0905.885.456

tuanln@quangnam.gov.vn

nhotuanqnam@gmail.com

II. PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

5.

Phạm Thanh Huy

Trưởng Phòng

3506.464

0935.635.209

huypt2@quangnam.gov.vn

huypham2008@gmail.com

6.

Phan Thị Ái Phiên

Phó Trưởng phòng

3502.233

0932.567.699

phienpta1@quangnam.gov.vn

aiphien84@gmail.com

7.

Lê Thị Hương

Phó Trưởng phòng

3535.969

0935.507.096

huonglt1@quangnam.gov.vn

lehuongqueson@gmail.com

8.

Trương Thanh Thủy

Chuyên viên

3830.979

0903.473.123

thuytt2@quangnam.gov.vn

thanhthuy170190@gmail.com

9.

Võ Thị Mỹ Châu

Chuyên viên

0934.873.972

chauvtm1@quangnam.gov.vn

mychauhd88@gmail.com

10.

Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên

3852.753

0968.488.980

yennh1@quangnam.gov.vn

11.

Phan Mạnh Hà

Chuyên viên

0907.132.532

hapm1@quangnam.gov.vn

12.

Phan Xuân Quý

Chuyên viên

0932.521.627

quypx@quangnam.gov.vn
xuanquy789@gmail.com

 13.
Vũ Phạm Minh Tuấn Chuyên viên    0905.949.755 tuanvpm@quangnam.gov.vn
vuminhtuantk@gmail.com.vn

III. PHÒNG TỔNG HỢP - THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN

14.

Phạm Trí Quốc

Trưởng Phòng

3506.369

0905.278.969

quocpt2@quangnam.gov.vn

phamtriquoc@gmail.com

15.

Huỳnh Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng

3810.639

0905.343.156

thanhhn1@quangnam.gov.vn

thanhktktqn@gmail.com

16.

Nguyễn Thị Mỹ Ánh

Chuyên viên

3814.858

0972.035.040

anhntm1@quangnam.gov.vn

myanhvphdqn@gmail.com

 17. Phạm Thị Hạnh
Chuyên viên    0983.799.629

hanhpt1@quangnam.gov.vn

hanhhdqna@gmail.com

 18. Nguyễn Đoàn Thịnh Chuyên viên    0988.334.992 thinhnd@quangnam.gov.vn
ndoanthinh@gmail.com
 19. Nguyễn Thùy Cẩm Vy
Chuyên viên   0905.278.657   vyntc1@quangnam.gov.vn

nguyenthuycamvynt@gmail.com

IV. PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI

20.

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng phòng

0905.063.533

hieunv5@quangnam.gov.vn

hieuvpqhqn@gmail.com

21.

Trần Thị Diễm Phúc   

Chuyên viên

3.606.567

0934.722.252

phucttd4@quangnam.gov.vn

diemphuc1012@gmail.com

22.

Nguyễn Đình Mỹ

Chuyên viên

0977.964.509

mynd1@quangnam.gov.vn

dinhmytha@gmail.com

23.

Nguyễn Văn Phong

Chuyên viên

0988.092.883

phongnv1@quangnam.gov.vn

phongexp@gmail.com

 24. Đoàn Thị Ngọc Quyên Chuyên viên    0914.077.544 quyendtn@quangnam.gov.vn
ngocquyen576@gmail.com

V. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

25.

Phạm Thị Mỹ Yến

Trưởng Phòng

2470.009

0979.743.496

yenptm@quangnam.gov.vn

myyenhd@gmail.com

26. Lê Thị Ánh Minh Phó Trưởng phòng    0905.592.238  minhlta1@quangnam.gov.vn

anhminh.hdndqn@gmail.com

27.

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán

3641.757

0983.480.425

hoant3@quangnam.gov.vn

nguyenhoahdnd@gmail.com

 28. Trần Thị Thanh Lý
Văn thư
 3852.731  0382.382.086 lyttt3.quangnam.gov.vn

29.

Nguyễn T.Diễm Hương

Kế toán

0906.566.867

huongntd2@quangnam.gov.vn

huongdiem82@gmail.com

 30. Nguyễn Lê Châu Trân
 Chuyên viên    038.214.3845
trannlc1@quangnam.gov.vn

nguyenlechautran@gmail.com

31.

Nguyễn Cư

Nhân viên

3503.789

0983.155.279

cun1@quangnam.gov.vn

nguyencuhdqnam@gmail.com

32.

Nguyễn T. Thùy Trang

Nhân viên

0905.905.337

trangnnt@quangnam.gov.vn

nguyentrangqnhdnd@gmail.com

33.

Nguyễn Thị Liễu

Nhân viên

3704.369

0934.788.446

lieunt2@quangnam.gov.vn

34.

Trương Thoại Nam

Nhân viên

0903.571.577

namtt2@quangnam.gov.vn

35.

Nguyễn Tấn Lộc

Nhân viên

0979.742.467

locnt2@quangnam.gov.vn

36.

Trần Xuân Cảnh

Nhân viên

0906.434.412

canhtx1@quangnam.gov.vn

37.

Nguyễn Thành Thiện

Nhân viên

032.676.0918

thiennt1@quangnam.gov.vn

38.

Nguyễn Công Hồ

Nhân viên

0914.127.596

honc@quangnam.gov.vn

39.

Nguyễn Thị Ánh Trưng

Văn thư

3810.179

0905.596.151

trungnta@quangnam.gov.vn

40.

Trương Văn Vĩnh

Nhân viên

0905.411.209

vinhtv6@quangnam.gov.vn

truongvanvinhqh@gmail.com

41.

Lê Đình Minh

Nhân viên

3641.357

0983.505.282

minhld@quangnam.gov.vn

* Website:

* Email:

* Fax:

http://dbnd.quangnam.gov.vn

vphdnd@quangnam.gov.vn; vpdbqh@quangnam.gov.vn

0235.3811.618

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website