Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất của 15/18
huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
2 Giải trình nội dung ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website