Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2023


DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X

(Ngày 17/01/2023)

*  Khai mạc lúc 14h00

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

4.1. Chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công (05 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam (05 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (15 phút).

6. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận một số nội dung trình kỳ họp (05 phút).

7. Đại biểu thảo luận chung tại hội trường (20 phút).

8. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận (10 phút).

9. Chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết (10 phút).

10. Xem xét, quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền.

11. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

12. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.


Liên kết web

select

Liên kết Website