Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 24 tháng 6  năm 2022DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH  KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Ngày 25/6/2022)

*  Thời gian tổ chức: 01 buổi, khai mạc lúc 14 giờ 00 phút

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Chủ toạ kỳ họp thông qua Chương trình và phát biểu khai mạc kỳ họp (10 phút).

3. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

3.1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại khu vực An Bàng, thành phố Hội An (7 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

3.2. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (cụ thể: Điều chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp: hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2025; Bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào quy hoạch thủy lợi) (7 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

3.3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng: (1) Hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Xem/Tải về Tờ trình); (2) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (7 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

3.4. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai (7 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra (20 phút).

4.1. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An. (Xem/Tải về)

4.2. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (Xem/Tải về)

4.3. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết)). (Xem/Tải về)
4.4. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai. (Xem/Tải về)

5. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận.

6. Đại biểu thảo luận tại các điểm cầu về nội dung liên quan đến tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

7. Phát biểu giải trình của thành viên UBND tỉnh

8. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận; điều hành thông qua các nghị quyết.

9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.       

CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. (Xem/Tải về Tờ trình)

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh. (Xem/Tải về Tờ trình)

3. Cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022. (Xem/Tải về Tờ trình)

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website