Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 25, văn bản 1 đến 20 trong 499 văn bản.
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/01/2022  Người ký: Nguyễn Đức
2 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 162/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
3 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm
4 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danhỦy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 163/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
5 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
6 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
7 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: Số 621/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/12/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
8 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
9 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại
xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
Số: 214/TTr-UBND  Ngày ban hành: 11/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
10 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
11 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Số: Số 581/BC-CA  Ngày ban hành: 22/11/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
12 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022
Số: 223/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
13 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
14 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
15 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số: Số 220/BC-HĐND  Ngày ban hành: 29/12/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
16 Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Số: Số 1505/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 26/11/2021  Người ký: Lê Văn Chương
17 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số: Số 225/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2021 
18 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
Ngày ban hành: 11/01/2022 
19 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
20 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 356/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/07/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website